Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 621.500€
2 Zeharkako zergak 40.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.043.600€
4 Transferentzia arruntak 659.500€
5 Ondare sarrerak 30.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.431.100€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 530.700€
2 Ondasun arrunten erosketa 983.800€
3 Finantza gastuak 1.000€
4 Transferentzia arruntak 200.306€
6 Inbertsio errealak 711.694€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.431.100€