Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2017ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 668.500€
2 Zeharkako zergak 40.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.033.500€
4 Transferentzia arruntak 659.000€
5 Ondare sarrerak 31.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.477.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 546.900€
2 Ondasun arrunten erosketa 976.500€
3 Finantza gastuak 500€
4 Transferentzia arruntak 199.000€
6 Inbertsio errealak 751.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 500€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.477.500€