Ordenación estructural 41-48

Ordenación estructural 41-48

 

Ordenación estructural

PDF
7.5 MB
02·2010 Administración municipal
 
 

I.1


Situación

PDF
1.7 MB
02·2010 Administración municipal
 
 

I.2


I.2.1 Clasificación

PDF
1.4 MB
02·2010 Administración municipal
 


I.2.2 Vega - Delimitación

PDF
577 KB
02·2010 Administración Municipal
 


I.2.3 Vega - Zonificación Global

PDF
865 KB
02·2010 Administración municipal
 


I.2.4 Vega - Zonificación Pormen

PDF
1.5 MB
02·2010 Administración municipal
 


I.2.5 Vega - Alineación y rasantes

PDF
491 KB
02·2010 Administración municipal
 


I.2.6 Ordenación general

PDF
673 KB
02·2010 Administración municipal
 


I.2.7 Infraestructuras

PDF
5.3 MB
02·2010 Administración municipal
 
 

II.1 Clasificación

PDF
1.7 MB
02·2010 Administración municipal
 
 

II.2 Vega - Delimitación de áreas

PDF
613 KB
02·2010 Administración municipal
 
 

II.3 Vega - Zonificación global

PDF
904 KB
02·2010 Administración global
 
 

II.4 Vega - Zonificación Pormen

PDF
1.6 MB
02·2010 Administración global
 
 

II.5 Vega - Alineación y rasantes

PDF
525 KB
02·2010 Administración global
 
 

II.6 Vega - Condiciones de actuación urbanística

PDF
556 KB
02·2010 Administración global
 
 

II.7 - Ordenación general

PDF
1.2 MB
02·2010 Administración global
 
 

II.8 - Infraestructuras

PDF
5.3 MB
02·2010 Administración global