Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 635.500€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.079.100€
4 Transferentzia arruntak 731.750€
5 Ondare sarrerak 31.200€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 60.000€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.567.550€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 548.875€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.014.200€
3 Finantza gastuak 1.100€
4 Transferentzia arruntak 189.275€
6 Inbertsio errealak 811.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.567.500€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2019/01/16)