Aurrekontuak

Aurrekontuak

2023ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 597.000€
2 Zeharkako zergak 60.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 2.358.000€
4 Transferentzia arruntak 841.000€
5 Ondare sarrerak 41.000€
6 Inbersio errealak  3.000€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak -
9 Pasibo finantzieroak -
  GUZTIRA 3.900.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 551.000€
2 Gastu arruntak 1.531.500€
3 Finantza gastuak 12.000€
4 Transferentzia arruntak 129.000€
5 Kreditu globala (max. %5) 195.000€
6 Inbertsio errealak 1.478.000€
7 Kapital transferentziak 3.500€
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  GUZTIRA 3.900.000€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2023/01/23)