Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2021eko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 617.600€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.236.400€
4 Transferentzia arruntak 679.750€
5 Ondare sarrerak 33.400€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 269.967€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.867.117€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 590.330€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.1217.100€
3 Finantza gastuak 1.100€
4 Transferentzia arruntak 114.233€
5 Kreditu globala 69.254€
6 Inbertsio errealak 872.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.867.117€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)