Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2022ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 607.600€
2 Zeharkako zergak 40.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.452.700€
4 Transferentzia arruntak 806.750€
5 Ondare sarrerak 36.450€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 5.000€
7 Kapital transferentziak 550.000€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 3.498.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 546.400€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.336.000€
3 Finantza gastuak 8.000€
4 Transferentzia arruntak 130.500€
5 Kreditu globala 152.500€
6 Inbertsio errealak 1.322.000€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 3.498.500€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)