Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 617.600€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 1.174.500€
4 Transferentzia arruntak 726.250€
5 Ondare sarrerak 29.800€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  GUZTIRA 2.608.150€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 586.871,50€
2 Ondasun arrunten erosketa 1.039.600€
3 Finantza gastuak 1.100€
4 Transferentzia arruntak 169.650€
5 Kreditu globala 5.178,50
6 Inbertsio errealak 772.650€
7 Kapital transferentziak 3.100€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Finantza pasiboak 0€
  GUZTIRA 2.608.150€

 

GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEKO IRAGARKIA (2020/01/17)