Datu demografikoak

Datu demografikoak

Biztanleria
  2011 2006 2001
Gizonezkoak 486 452 469
Emakumezkoak 450 460 435
0-19 146 141 120
20-64 516 525 578
>64 274 246 206
Biztanleria guztira 936 912 904
Biztanleriaren dentsitatea 135 128 134

 

Udalaren estatistika gehiago